תנאים ואחריות

כללי

אזהרה : השימוש באתר לצורך ביצוע הזמנות אינו מיועד לקטינים - אלא רק לבני 18 ומעלה!

היה ויתברר כי המזמין הינו קטין וכי אפוטרופוסיו אינם מאשרים את ביצוע ההזמנה לא תהא זכות להשבה כלשהי ופלאנטו ו/או אן. אר. אס תיירות ונופש בע"מ ו/או מי מסוכניה ו/או שלוחיה ו/או בעלי מניותיה ( אשר יקראו להלן "החברה") שומרת על זכותה לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה כנגד הקטין ואפוטרופוסיו בגין כל נזק שיגרם לה כתוצאה מכך.

החברה פועלת כסוכן נסיעות לכל דבר וענין וככזו אין היא נושאת באחריות כלשהי לאספקת השירותים המוזמנים באמצעותה, טיבם איכותם והתאמתם להזמנה. בענין זה יהיה על הנוסע ללבן טענותיו ישירות מול ספק השירותים.

החברה אינה פועלת אלא כשליחה מטעם הנוסעים ומביאה ליצירת קשר משפטי מחייב בין הנוסעים לבין ספקי השירותים בפועל. לפיכך לא תחול על החברה כל אחריות למעשי הזולת, לרבות אלו של ספקי השירותים ואין לראות בה אחראית לשיבושים, ליקויים , אי התאמה, או אי אספקת השירות באופן מלא או חלקי.

באתר נמסר מידע אשר הגיע לרשות החברה מצדדים שלישיים, בין השאר על סמך קישורים לאתרים אחרים ו/או מקורות מידע שונים.

אין החברה נושאת באחריות כלשהי בקשר למידע מכל מין וסוג שהוא אשר נמסר במסגרת האתר בהיותו כולו מידע שמקורו מצדדים שלישיים.

על הנוסעים מוטלת כל האחריות לתוצאות הנובעות משימוש במידע האמור ולא תהיה להם כל תלונה ו/או תביעה מכל סוג שהוא בקשר לכך כנגד החברה.

החברה עושה כל מאמץ על מנת לוודא שכל המידע שנמסר באתר הוא מידע עדכני ,נכון , מלא, ומדוייק ואולם אין היא אחראית כלשהו לעמידת הספקים השונים בהתחיבויותיהם לרבות התאמת המצגים שמבוצעים באתר זה עם המציאות .

בעצם השימוש באתר ניתנת הסכמת הנוסע לכל האמור בו לרבות כל תניות הפטור ובכל מקרה יהיו הנוסעים מושתקים מהעלאת טענה כלשהי בניגוד לכך.

מוצהר בזאת כי החברה הסכימה לקבל הזמנות באמצעות האתר ורק על סמך ההסכמות לכל האמור לעיל ולהלן וכי אם יפעלו הנוסעים בניגוד לכך ותוגש תביעה או תלונה כנגד החברה יהפוך כל סכום תביעה ו/או דרישה כנגד החברה, בצירוף 20% בצירוף מ.ע.מ. בגין הוצאות משפטיות, לסכום נזק ללא צורך בהוכחה כלשהי אותו תוכל החברה להפרע מהתובע/ים על דרך הקיזוז ללא כל צורך בסעד משפטי כלשהו וכל זאת מבלי לפגוע בזכותה לכל סעד משפטי אחר על פי כל דין.

מוסכם ומוצהר על ידי כל משתמש באתר זה כי ידוע לכל שהבעלות המלאה והמוחלטת באתר זה על כל תכניו וצורותיו הינה בבעלותה המלאה היחידה הבלעדית והמוחלטת של ברון טורס בע"מ, וכי לאיש , פרט לה, אין כל זכות קניינית בו !

נוהל טיפול בהזמנה

- לאחר בחירת המבצע המתאים, הקלד את פרטי ההזמנה והתשלום, ובחר משרד נסיעות המתאים לך מרשימת המשרדים המופיע מאתר

- הזמנתך מגיע לסוכן האחראי במשרד שבחרת, המטפל בה מול ספקי השרות הרלוונטיים.

- ההזמנה נמצאת בתהליך בקשה עד לאישור סופי מול חברות התעופה, בתי המלון וספקי השרות למיניהם.

- האישור הסופי ימסר לכם ע"י הסוכן האחראי לפי פירוט שעות הפעילות, בכתב או בדוא"ל.

- מרגע אישור כרטיס האשראי וההזמנה חלים עליה דמי ביטול.

מדיניות משלוחים/אספקה

כל החומר ישלח בדואר אלקטרוני או פקס

ניתן לקבל אותו גם בכתובת שדרות ירושלים 42 יפו במשרדי ברון טורס

נוהל הטיפול ואישור הזמנה

- הזמנות שנעשו באתר האינטרנט שיגיעו לסוכן האחראי בין השעות 09:00 ל- 17:00 , יקבלו תשובה תוך שעתיים ממועד שליחת ההזמנה.

- הזמנות שנעשו באתר האינטרנט שיגיעו לסוכן האחראי בין השעות 17:00 ל- 09:00 , יקבלו תשובה עד השעה 11:00 .

- הזמנות שנעשו באתר האינטרנט שיגיעו לסוכן בימי ששי וערבי חג בין השעות 09:00 ל- 12:00 יקבלו תשובה תוך שעתיים ממועד שליחת ההזמנה.

- הזמנות שנעשו באתר האינטרנט שיגיעו לסוכן האחראי בשבת וחג, יקבלו תשובה ביום העסקים הקרוב עד השעה 11:00 .

יש לדעת כי כל עוד לא אושרה ההזמנה על ידי החברה בכתב - אין היא מחייבת כלשהו!

עם קבלת אישור הספק תתאם החברה ע"י הסוכן האחראי עם המזמין את דרכי קבלת המסמכים והמזמין מתחייב לקבלם במקום ובזמן על פי ההנחיות שימסרו לו.

אי הופעה

אי הופעה לקבלת שירות שהוזמן ואושר כאמור - יגרור את חיובו המלא של המזמין בגין כל השירותים ללא כל יוצא מן הכלל. למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי הדברים יפים גם לגבי טיסות ולא חשובה מה סיבת אי ההופעה או האיחור לטיסה.

איחורים

על הנוסע לבדוק עם כל ספק מה השעה היעודה לקבלת השירות לרבות טיסות ,בתי מלון וחברות להשכרת רכב - ולא תשמע מהנוסע טענה כלשהי בקשר לאי קבלת שירות מתאים עקב איחור, כלפי החברה.

אין באמור כדי לפגוע בזכות כלשהי של ספק השירותים לאחר בזמני אספקת השירותים שלו והדבר אינו באחריות החברה ועל הנוסע ללבנו ישירות מול ספק השירותים.

דמי ביטול

במקרה של נוסע אשר רוצה לשנות ו/או לבטל הזמנה כלשהיא יחולו דמי שינוי ו/או ביטול מרגע אישור ההזמנה. תנאי הביטול והשינוי משתנים בהתאם למוצר המוזמן, מועד היציאה, מועד ההזמנה ומועד הביטול ו/או שינוי- מועד זה יהיה בתוקף עם קבלת הודעה בכתב לאתר ברון טורס ואישור קבלת ההודעה מאתר ברון טורס. מובהר בזאת כי מניין ימי העסקים הינם ימי שני עד חמישי בשבוע ובתנאי שאינם ערבי חג בארץ ו/או בחו"ל ובשעות העבודה המקובלות.

דמי ביטול לטיסות ו/או טיולים מאורגנים ו/או השכרת רכב ו/או חבילות נופש ו/או בתי מלון בכפוף ובהתאם להנחיות והוראות חברות התעופה השונות ונותני השירותים השונים בארץ ו/או בחו"ל.

ככלל, על כל ההזמנות הנעשות באתר חלים דמי ביטול ו/או דמי שינוי כאמור, והינם משתנים מספק לספק

כל האמור לעיל בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן.

שינויים

מרגע ההזמנה - אין שינויים אלא בהסכמה בכתב ומראש של החברה ע"י הסוכן האחראי . לא תתקבלנה טענות כלשהן בדבר שינויים כלשהם אלא אם הן מגובות במסמך בכתב החתום על ידי המוסמך לכך בחברה .

אין באמור כדי לפגוע בזכות כלשהי של ספק השירותים לשנות את תנאי אספקת השירותים שלו והדבר אינו נמצא בגדר אחריות החברה. על הנוסע ללבן תלונותיו בנדון ישירות מול ספק השירותים.

המחירים

כל המחירים ניתנים לשינוי על ידי החברה וזאת עד לקבלת אישור בכתב לביצוע ההזמנה. ממועד זה ואילך יהיה המחיר סופי.

המחירים הנקובים במט"ח מפורטים בכל עסקה ספציפית והם ישולמו על פי שער המזומנים הגבוה ביום התשלום בפועל.

המחירים הנקובים בש"ח ישולמו בהתאם למחיר השקלי הנקוב .

תלונות , תביעות והחזרים

אין החברה פועלת אלא כשליחה מטעם הנוסעים המביאה ליצירת קשר משפטי מחייב בין הנוסע לבין ספקי השירותים בפועל. לפיכך לא תחול על החברה אחריות כלשהי בקשר למתן או אי מתן השירותים המוזמנים לרבות לקוי או רשלנות או כל עילה משפטית אחרת אשר דבקה במעשה או מחדל כלשהו של החברה.

החברה איננה אחראית כלשהו לגבי שינויים כלשהם בשירותים המוזמנים ו/או אי אספקתם על פי הזמנה אם בכלל.

כל תביעה או דרישה מכל סוג ומין שהוא יש להגיש בכתב בצירוף אסמכתאות הולמות במשרדי החברה בתוך 14 יום מיום החזרה לארץ .

מוסכם על כל הצדדים כי פרט לבתי המשפט המוסמכים בכך בתל אביב- לא יהיה לאף בית משפט אחר סמכות שיפוטית כלשהי למעט ערכאת הערעור.